Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Internetowy MK Professional działający pod adresem https://www.mkprofessional.pl/  jest serwisem prowadzonym przez Dorotę Tyllak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Dorota Tyllak, NIP 7261079398, REGON 470538712, ul. Łagiewnicka nr 106, 91-456 Łódź, adres e-mail: biuro@mkprofessional.pl, nr telefonu tel. +48 512 858 152. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego MK Professional

Słowniczek

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

KONSUMENT – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 43(1) kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

KUPUJĄCY – konsument, przedsiębiorca lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym https://www.mkprofessional.pl/

SPRZEDAWCA – przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. Dorota Tyllak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Dorota Tyllak, NIP 7261079398, REGON 470538712, ul. Łagiewnicka nr 106, 91-456 Łódź, adres e-mail biuro@mkprofessional.pl, nr telefonu tel. +48 512 858 152.

SKLEP – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną https://www.mkprofessional.pl/

TOWAR – wszelkie rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym https://www.mkprofessional.pl/

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Towaru, przez wskazanie Towaru, rodzaju i jego liczby.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

KOSZYK ZAMÓWIEŃ – program informatyczny udostępniany przez Sprzedawcę na stronie https://www.mkprofessional.pl/   , który umożliwia składanie Zamówienia.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa przez którą Sprzedawca – przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy (Towaru) i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz (Towar) odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym (Przedsiębiorcą) a Kupującym (Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

LOKAL PRZEDSIĘBIORCY – siedziba Przedsiębiorcy, w której sprzedawca – prowadzi swoją działalność gospodarczą na stałe:  ul. Łagiewnicka 106, 91-456 Łódź

RĘKOJMIA – tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.

DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych na odległość ze sklepu https://www.mkprofessional.pl/ prowadzonego przez Dorotę Tyllak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Dorota Tyllak, NIP 7261079398, REGON 470538712, ul. Łagiewnicka nr 106, 91-456 Łódź.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Dopuszczalne jest także zawarcie umowy w formie telefonicznej na warunkach określonych w dalszej części Regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
  1.  nadużywania środków komunikacji elektronicznej
  2. korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem,
  3. udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym,
  4.  korzystania ze Sklepu w sposób, który nie zakłóca jego działania oraz nie powoduje uszkodzeń w Serwisie w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń;

§ 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca umożliwia za pomocą Sklepu Internetowego korzystanie przez Użytkownika z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników następujące rodzaje usług:
  1. możliwość składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży
  2. możliwość utworzenia konta
  3. możliwość wysłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Usługodawca po wcześniejszym nieskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu terminu, może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 3 Warunki dokonywania zakupów

 1. Zamówienia na towary można składać:
  1. za pośrednictwem strony internetowej dostępnej na domenie https://www.mkprofessional.pl/
  2. telefonicznie pod numerem telefonu +48 512 858 152 w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 9 do godziny 17
  3. mailowo na adres: biuro@mkprofessional.pl
 2. W celu złożenia oferty poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka a następnie wypełnić dane w podsumowaniu koszyka i postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie aż do pojawienia się pola potwierdzającego zakup i płatność. Dla dokonania zakupu, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz numeru kontaktowego i adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia.
 3. Po złożeniu oferty poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje:
  1. e-mail zawierający wszystkie istotne warunki zamówienia
  2. w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od potwierdzenia przez Kupującego złożenia oferty – informację poprzez e-mail, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie przez Sprzedawcę oferty do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
 4. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone:
  1. przelewem bankowym na konto bankowe: 33 1440 1231 0000 0000 0482 2072, przy czym tytuł płatności stanowi numer zamówienia
  2. za pośrednictwem płatności PayU
  3. za pomocą odroczonych płatności z PayPo
  4. gotówką za pobraniem lub przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Przy złożeniu zamówienia drogą e-mail lub telefonicznie należy podać:
  1. rodzaj towaru oraz jego ilość,
  2. dane adresowe: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, e-mail oraz – w przypadku Kupującego niebędącego Konsumentem – numer NIP,
  3. informacje o wybranej formie płatności – w przypadku ofert składanych drogą mailową lub telefoniczną nie ma możliwości dokonania płatności za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności,
  4. sposób dostawy,
  5. chęci otrzymania faktury oraz danych do faktury.
 6. Po złożeniu oferty, Kupujący otrzymuje drogą mailową w terminie 1 dnia roboczego potwierdzenie złożenia oferty zawierające informację o istotnych warunkach sprzedaży.
 7. W przypadku zamówień złożonych telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail Sprzedawca po skompletowaniu Zamówienia przekaże Klientowi informacje w ustalonej formie komunikacji (mailowo lub telefonicznie) na temat całkowitej wartości Zamówienia, zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar.
 8. Anulowanie lub modyfikacja przyjętej przez Sprzedawcę oferty jest możliwa przez Kupującego do czasu, gdy towar nie został jeszcze wysłany (nie dotyczy to świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą). W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 9. Przedmiotem sprzedaży są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 10. Wszystkie ceny towarów w Sklepie Internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 11. Ceny towarów znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy.

 

§ 4 Dostawa zamówień

 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi na terenie Polski i wybranych krajach Europy, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, w zależności od wyboru Klienta, kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest w trakcie składania zamówienia w koszyku zamówień.
 3. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez kupującego jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia podawane są w Dniach roboczych.
 5. Przewidywany czas wysłania zamówionego towaru Towary wynosi od 1 do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, a w przypadku przedpłaty od dnia zaksięgowania wpłaty na wskazany rachunek bankowy.
 6. Sprzedawca zastrzega, że termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony do 7 dni roboczych, a w okresach przedświątecznych do 10 dni roboczych.
 7. W przypadku braku towaru lub niemożności dostarczenia go w terminie wskazanym w powyższych ustępach, klient ma prawo odstąpić od zakupu. Sprzedawca o braku możliwości realizacji umowy zawiadomi kupującego w terminie 3 dni od zawarcia umowy. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co konsument może wyrazić zgodę.
 8. Po rozwiązaniu umowy sprzedawca bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy, dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.

§ 5 Procedura składania reklamacji

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym kodeksem cywilnym.
 2. Reklamacje należy kierować poprzez wysłanie zawiadomienia na adres siedziby przedsiębiorcy lub mailowo.
 3. W reklamacji należy wskazać imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że uznał on reklamację za zasadną.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 6. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpoznania reklamacji, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki. W przypadku uznania roszczeń zgłaszającego Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia.
 7. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
 9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego, Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 11. W celu ochrony Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta Unia Europejska uruchomiła Platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich – Platformę ODR (On-line Dispute Resolution) pozwalającą na pozasądowe (alternatywne) rozwiązywanie sporów między konsumentami i przedsiębiorcami Link do platformy: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

§ 6 Zwroty i odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi i przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie.
 3. Oświadczenie konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie wymaga formy szczególnej. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Termin odstąpienia uważa się za dochowany, gdy konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na konsumencie lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 4. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia w którym został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Zwrot dotyczy również kosztów poniesionej przez Kupującego dostawy towaru, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego dostarczenia towaru.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstąpił od umowy ma obowiązek odesłać towar albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin powyższy uważa się za dochowany, jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle zamówione towary przed upływem okresu czternastu dni.
 8. Zwracane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, m.in. umów:
  1. O świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7 Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), (zwanego dalej „RODO“), Sprzedawca informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest:  Dorota Tyllak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia Dorota Tyllak, NIP 7261079398, REGON 470538712, ul. Łagiewnicka nr 106, 91-456 Łódź, adres e-mail: biuro@mkprofessional.pl, nr telefonu tel. +48 512 858 152.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, realizowane są na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.
 3. Regulamin wchodzi z dniem 30.06.2023

 

 

Załączniki:

 • formularz odstąpienia od umowy

 

 

……………………………………………..

(Miejscowość, data)

 

Dorota Tyllak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Dorota Tyllak

NIP 7261079398 REGON 470538712 ul. Łagiewnicka nr 106

91-456 Łódź

 

FORMULARZ ZWROTU

 

Ja niżej podpisany/a odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów zakupionych w sklepie internetowym MK Professional

 

 PRODUKT ILOŚĆ CENA
     
     
     
     
     

 

Data złożenia zamówienia: …………………………………………………………..

Numer zamówienia: …………………………………………………………………..

Data odbioru: ………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko Kupującego/Firma Przedsiębiorcy: ……………………………

………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………………………….

W przypadku płatności za pobraniem proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny wraz z poniesionymi kosztami dostawy na niniejszy numer rachunku bankowego:…………………………………………………………………………….

 

 

 

Własnoręczny podpis

 

 

 

 

 

Formularz dla klienta, będącego przedsiębiorcą, który korzysta z prawa odstąpienia od umowy na prawach konsumenta

 

……………………………………………..

(Miejscowość, data)

 

Dorota Tyllak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Dorota Tyllak

NIP 7261079398 REGON 470538712 ul. Łagiewnicka nr 106

91-456 Łódź

 

Oświadczam, że korzystam z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponieważ zawarłem umowę bezpośrednio związaną z moją działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla mnie charakteru zawodowego.

 

Moja działalność w CEiDG ma wskazane następujące kody PKD:

 • Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): ____________________
 • Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

 

 

Własnoręczny podpis